Laboratorium badawcze HOBAS akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025

 

Głównym laboratorium badawczym Grupy jest HOBAS TechCenter w Wietersdorf w Austrii. Na terenie TechCenter przeprowadzane są badania produktów w celu zweryfikowania ich zgodności z różnymi normami obowiązującymi dla wszystkich organizacji HOBAS, a także dla Klientów zewnętrznych. Na powierzchni około 1400 m2 za pomocą ponad 30 metod badawczych sprawdzamy, czy nasi Klienci otrzymują wyłącznie najlepsze rozwiązania produktowe.

Od stycznia 2013 roku laboratorium posiada akredytację zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025:2007 („Ogólne wymogi w zakresie kompetencji laboratoriów badawczych i kalibrujących”). Akredytacja dla laboratorium stanowi formalne uznanie jego kompetencji, tym samym zapewniając wiarygodne usługi badawcze i pomiarowe dla Klientów. Aby zachować nadane uprawnienia, HOBAS TechCenter podlega okresowej ocenie przez odpowiednią jednostkę akredytującą - Austriackie Federalne Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży. Raporty dla Klientów w zakresie akredytacji są wydawane wraz z oficjalnym symbolem akredytacji (patrz logo z prawej strony).

Tabela poniżej podsumowuje zakres norm, które musi spełniać laboratorium w celu uzyskania akredytacji (stan na koniec 2015).

Zakres akredytacji dla HOBAS TechCenter

Norm Title
ISO 1172 Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym -- Preimpregnaty, tłoczywa i laminaty -- Oznaczanie zawartości włókna szklanego i napełniacza mineralnego -- Metody kalcynowania
ISO 7685 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie początkowej właściwej sztywności obwodowej
ISO 10466 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Metoda badania odporności na początkowe ugięcie pierścieniowe
ISO 8513 (Method A) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu wzdłużnym
ISO 8521 (Method A, B, C, D) PSystemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Metody badań obliczeniowej, początkowej, obwodowej wytrzymałości na rozciąganie
ISO 10468 Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie długookresowej właściwej sztywności obwodowej w środowisku wodnym oraz obliczanie współczynnika pełzania w środowisku wodnym
ISO 10471 Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie długookresowego granicznego naprężenia zginającego oraz długookresowego granicznego obwodowego ugięcia względnego w środowisku wodnym
EN 1447 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Rury z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Oznaczanie wytrzymałości na długotrwałe ciśnienie wewnętrzne
ISO 7509 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie czasu do wystąpienia uszkodzenia pod wpływem długotrwałego ciśnienia wewnętrznego
EN 1119 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Połączenia rur i kształtek z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) -- Metody badania szczelności i odporności na uszkodzenie połączeń elastycznych z ograniczonym przemieszczeniem
ISO 8639 Rury i kształtki z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Metody badania szczelności połączeń elastycznych
ISO 8533 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) – Metody badania do zatwierdzania konstrukcji połączeń klejonych i laminowanych
ISO 7432 Rury i kształtki z tworzyw termoutwardzalnych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Metody badania do zatwierdzenia konstrukcji blokowanych połączeń kielichowych z uszczelnieniem elastomerowym, w tym z podwójnym kielichem
ISO 10952 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury i kształtki z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – Oznaczanie wewnętrznej odporności na działanie substancji chemicznych przy ugięciu

Korzyści z akredytacji ISO/IEC 17025

Akredytacja zgodnie z międzynarodową normą ISO/IEC 17025: 2007 stanowi międzynarodowe uznanie pewności wskaźnika kompetencji technicznych. Niektóre z kluczowych elementów i korzyści to:

  • Międzynarodowa uznawalność: akredytacja laboratorium stanowi formalne międzynarodowe uznanie kompetencji, tym samym zapewniając wiarygodne usługi badawcze i pomiarowe dla Klientów. Uznany system badawczy oferuje zapewnienie, że produkty oraz świadczone usługi są zgodne z najwyższymi wymogami międzynarodowymi.
  • Zgodność z normami: HOBAS TechCenter jest regularnie oceniany przez odpowiedzialną jednostkę akredytacyjną - Austriackie Federalne Ministerstwo Gospodarki, Rodziny i Młodzieży.
  • Przejrzystość: informacja o akredytacji jest dostępna online w Informatorze o Laboratoriach Akredytowanych jednostki akredytującej.
  • Powtarzalność i odtwarzalność: Pomiary i analizy są systematycznie wykonywane, a ich powtarzalność i odtwarzalność podlega ocenie.
  • Pomiary i analiza niepewności: ISO/IEC 17025 wymaga oceny i zgłaszania niepewności pomiaru. Dzięki tym obliczeniom Klienci oraz osoby decyzyjne otrzymują głębsze, bardziej szczegółowe zrozumienie wyników badań. Pomiary niepewności mogą również być postrzegane jako narzędzie do zarządzania ryzykiem.
  • Badania biegłości: jednym ze sposobów wykazania zdolności technicznych jest udział w obowiązkowych międzylaboratoryjnych badaniach biegłości. Pozwala to na porównanie i ocenę jakości wyników.
  • Zaufanie i poufność: jednym z ważnych aspektów działalności akredytowanego laboratorium jest poufność informacji Klienta. Laboratorium odpowiada za bezpieczne przechowywanie wszystkich informacji Klienta. ISO/IEC 17025 zawiera kilka klauzul z opisem odpowiednich wymogów.
  • Wysoki poziom kwalifikacji i szkoleń: wymogi techniczne obejmują szkolenia i kwalifikacje personelu. Plany szkoleń (oraz ich ocena) są wdrażane i weryfikowane raz do roku.